| ทั้งประเทศ | สตท.1 | สตท.2 | สตท.3 | สตท.4 | สตท.5 | สตท.6 | สตท.7 | สตท.8 | สตท.9 | สตท.10 |
| การเกษตร | ประมง | นิคม | ร้านค้า | บริการ | เครดิตยูเนี่ยน | ออมทรัพย์ | กลุ่มเกษตรกร | รวมสหกรณ์ | รวม |
TOP 100 สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ที่ สตท. สตส. รหัส ชื่อสหกรณ์ ปีบัญชี สมาชิก ทุนดำเนินงาน ปริมาณธุรกิจ
1กทม.กรุงเทพมหานคร8424สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด31 ธ.ค. 256052,9153,470,562,392.96126,981,976.45
2สตท. 10สมุทรสงคราม6786สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบางนกแขวก จำกัด31 ธ.ค. 256117,090936,763,994.76734,890,242.11
3สตท. 1ปทุมธานี12667สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จำกัด31 มี.ค. 256112,4291,342,538,415.29108,750,441.07
4สตท. 10เพชรบุรี9762สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง จำกัด30 ก.ย. 256112,384696,937,522.80457,312,865.00
5สตท. 10ราชบุรี6696สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนมดตะนอย จำกัด31 ธ.ค. 256111,272625,929,369.60293,590,121.01
6กทม.กรุงเทพมหานคร15338สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จำกัด31 ธ.ค. 256111,0271,147,794,221.90938,950,190.85
7สตท. 10ประจวบคีรีขันธ์6698สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านแสงอรุณ จำกัด30 ก.ย. 256110,675717,460,574.27408,004,124.00
8สตท. 10ประจวบคีรีขันธ์12719สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังน้ำเขียวพัฒนา จำกัด30 ก.ย. 256110,485185,416,377.46126,633,272.00
9สตท. 10ประจวบคีรีขันธ์15754สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนช่องลมพัฒนา จำกัด31 ธ.ค. 256010,395140,427,497.4690,851,975.00
10สตท. 10ประจวบคีรีขันธ์15938สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองพลับพัฒนา จำกัด31 ธ.ค. 256110,201246,259,402.81209,074,195.25
11สตท. 10ประจวบคีรีขันธ์3359สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านสีดางาม จำกัด31 ธ.ค. 25619,705213,824,192.31131,407,930.41
12สตท. 7เชียงใหม่8510สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชมภูสามัคคี จำกัด31 ธ.ค. 25619,468527,961,038.21403,395,864.71
13สตท. 10ประจวบคีรีขันธ์8230สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก จำกัด31 ธ.ค. 25618,103592,137,780.12249,107,655.80
14สตท. 10นครปฐม6683สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนักบุญเปโตร จำกัด31 ธ.ค. 25607,8533,724,562,922.322,035,482,185.18
15สตท. 7เชียงราย8637สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเชียงของ จำกัด31 ธ.ค. 25607,596394,205,733.28164,454,725.04
16สตท. 5บึงกาฬ4081สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนภูสิงห์มิ่งมิตร จำกัด31 ธ.ค. 25607,502350,098,611.33215,783,733.37
17สตท. 10เพชรบุรี5653สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านใหม่สามัคคี จำกัด31 ต.ค. 25617,126196,391,041.56174,351,594.00
18สตท. 10เพชรบุรี8285สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรวมน้ำใจท่ายาง จำกัด31 ธ.ค. 25617,019319,694,198.01146,927,710.00
19กทม.กรุงเทพมหานคร17627สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังขนาย จำกัด30 มิ.ย. 25617,000870,512,455.94803,433,317.58
20สตท. 10เพชรบุรี8258สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองจอก จำกัด31 ธ.ค. 25616,825597,044,367.48677,900,202.00
21สตท. 10เพชรบุรี13069สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองกระทุ่มพัฒนา จำกัด31 ต.ค. 25616,670574,418,317.12565,321,718.90
22สตท. 8ภูเก็ต14462สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด31 ธ.ค. 25606,629609,346,849.131,515,805,839.59
23สตท. 9สงขลา17292สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด31 ธ.ค. 25616,598767,307,382.721,203,441,243.85
24สตท. 10เพชรบุรี3358สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโรงเรียนวัดหนองแก จำกัด31 ธ.ค. 25616,542673,049,132.47424,421,170.75
25สตท. 10เพชรบุรี14471สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านซ่องวังจันทร์ จำกัด31 ธ.ค. 25616,467549,081,710.75518,757,216.91
26สตท. 10เพชรบุรี5995สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขื่อนเพชรโค้งข่อย จำกัด31 ต.ค. 25616,048393,038,151.99322,570,403.00
27สตท. 10เพชรบุรี8460สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดยางเขาย้อย จำกัด31 ธ.ค. 25616,030329,639,726.24155,191,363.50
28สตท. 4ศรีสะเกษ14287สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกันทรารมย์ จำกัด28 ก.พ. 25615,73824,614,914.454,842,845.60
29สตท. 7เชียงใหม่8929สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูฝางพัฒนา จำกัด30 ก.ย. 25615,690726,493,567.48279,776,056.86
30สตท. 3สุรินทร์10157สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค จำกัด31 ธ.ค. 25615,674124,625,705.5195,808,648.04
31สตท. 2จันทบุรี8452สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอิมั้งเพิ่มพูนทรัพย์ จำกัด30 มิ.ย. 25615,483644,696,748.64489,194,163.25
32สตท. 5ขอนแก่น16121สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอพระยืน จำกัด31 ธ.ค. 25615,335469,052,443.17273,383,257.93
33สตท. 5สกลนคร6821สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พัฒนา จำกัด31 ธ.ค. 25615,264421,710,634.16271,659,585.74
34สตท. 2จันทบุรี7605สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนซึ้งสามัคคี จำกัด30 ก.ย. 25615,198306,149,838.76258,663,415.19
35สตท. 10ราชบุรี6697สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดเพลง จำกัด31 ธ.ค. 25615,182255,319,518.03146,535,317.62
36สตท. 8สุราษฎร์ธานี15336สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมิตรชาวสวน จำกัด31 ธ.ค. 25615,032124,599,681.9868,662,967.05
37สตท. 5อุดรธานี8677สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดุงสามัคคี จำกัด31 ธ.ค. 25614,935317,283,573.78200,247,840.21
38สตท. 2จันทบุรี6553สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีหฤทัยขลุง จำกัด31 ธ.ค. 25614,576473,054,701.59474,064,008.00
39สตท. 2จันทบุรี12254สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสอยดาว จำกัด30 เม.ย. 25614,529309,344,128.40202,238,149.66
40สตท. 3มหาสารคาม15512สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองบัวแปะ จำกัด31 ธ.ค. 25614,47790,787,446.7373,217,919.82
41สตท. 10เพชรบุรี6962สหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านซ่อง จำกัด31 ต.ค. 25614,357389,476,288.50531,311,893.00
42สตท. 9สงขลา3360สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านโคกม่วง จำกัด31 ธ.ค. 25614,3161,666,745,158.181,025,318,288.25
43สตท. 10ประจวบคีรีขันธ์6165สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดอนแหลมใหญ่ จำกัด31 ธ.ค. 25614,210223,631,081.91105,534,050.00
44สตท. 5ขอนแก่น5255สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าพระ จำกัด31 ธ.ค. 25614,081259,245,210.48126,863,868.48
45สตท. 9พัทลุง17257สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านคลองใหญ่ จำกัด30 ก.ย. 25614,058223,727,704.4081,261,309.00
46สตท. 5บึงกาฬ15798สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์หมากแข้ง จำกัด31 ธ.ค. 25603,74376,364,836.8834,830,865.74
47สตท. 10เพชรบุรี9807สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนธรรมรังษี จำกัด31 ธ.ค. 25613,716194,813,756.64101,387,501.25
48สตท. 8นครศรีธรรมราช4335สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางละอาย จำกัด30 ก.ย. 25613,702190,918,000.85114,028,155.20
49สตท. 4กาฬสินธุ์8194สหกรณ์เครดิตยูเนียนหนองห้าง จำกัด31 ธ.ค. 25613,699262,500,624.22202,215,324.04
50สตท. 6นครสวรรค์13943สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านบางตาหงาย จำกัด31 ธ.ค. 25603,68273,685,833.1727,468,968.75
51สตท. 7เชียงใหม่17228สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบุญญาภรณ์ จำกัด31 ธ.ค. 25603,63152,065,328.1436,850,088.15
52สตท. 10เพชรบุรี8774สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดใหม่ประเสริฐ จำกัด30 พ.ย. 25613,522221,138,563.35140,464,436.59
53กทม.กรุงเทพมหานคร7669สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนด้า จำกัด31 ธ.ค. 25613,4621,570,354,500.33772,006,350.59
54สตท. 7เชียงราย10343สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบวกขอนพูนทรัพย์ จำกัด31 ธ.ค. 25613,437148,671,302.28169,709,247.22
55สตท. 3มหาสารคาม6407สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลหวาย จำกัด31 ธ.ค. 25613,37696,683,556.8098,842,982.75
56สตท. 7เชียงใหม่6549สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองสามัคคี จำกัด30 ก.ย. 25613,339102,760,079.5866,271,926.25
57สตท. 2สมุทรปราการ8410สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเด็นโซ่ ประเทศไทย จำกัด31 พ.ค. 25613,331499,676,049.92191,584,840.07
58สตท. 10ประจวบคีรีขันธ์9947สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองมะค่า จำกัด30 พ.ย. 25603,251200,361,279.95187,302,863.00
59สตท. 10เพชรบุรี15516สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านสมอลก จำกัด30 ก.ย. 25613,228138,546,952.96165,543,787.60
60สตท. 7เชียงใหม่5266สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 5 ธันวาพัฒนา จำกัด31 ธ.ค. 25603,22275,171,294.2238,019,493.00
61สตท. 2สมุทรปราการ12382สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนธารน้ำใจเดลต้า จำกัด30 ก.ย. 25613,191407,929,088.52378,372,120.48
62สตท. 4อุบลราชธานี6554สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่มูล จำกัด31 ธ.ค. 25613,176277,214,363.69173,886,564.75
63สตท. 10ประจวบคีรีขันธ์7000สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสมอสาม จำกัด31 ธ.ค. 25613,143226,109,426.55260,860,728.11
64สตท. 10เพชรบุรี8461สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ลอยพัฒนา จำกัด31 ธ.ค. 25613,138289,651,541.12169,122,603.00
65สตท. 4อำนาจเจริญ7660สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาดูนสามัคคี จำกัด31 ธ.ค. 25613,100112,694,944.14121,104,498.00
66สตท. 3สุรินทร์10369สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดาราธิวาสขนาดมอญ จำกัด31 ธ.ค. 25613,07898,357,284.0354,545,805.75
67สตท. 2ระยอง14025สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เอเอที จำกัด31 ธ.ค. 25612,952667,201,062.18428,858,572.99
68สตท. 10เพชรบุรี14636สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโรงเรียนบ้านท่าโล้ จำกัด31 ธ.ค. 25612,940192,210,467.76134,567,855.00
69สตท. 7เชียงใหม่6548สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่ จำกัด31 ธ.ค. 25612,883133,617,756.5065,478,405.54
70สตท. 4อุบลราชธานี6314สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลุ่มน้ำโขง จำกัด29 ก.พ. 25592,81855,804,174.4850,445,267.75
71สตท. 2สมุทรปราการ7846สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเอ็น เอช เค สปริง จำกัด31 ธ.ค. 25602,789668,682,977.90525,317,073.80
72สตท. 5สกลนคร11307สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี จำกัด31 ธ.ค. 25602,78483,752,754.6354,148,825.32
73สตท. 10เพชรบุรี15563สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนเมืองเพชรบุรี จำกัด31 ธ.ค. 25612,74571,384,451.0023,460,407.00
74สตท. 4ร้อยเอ็ด14359สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนน้ำอ้อมถนอมทรัพย์ จำกัด31 ธ.ค. 25602,698107,710,587.5978,431,173.50
75สตท. 4ร้อยเอ็ด14216สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกษตรวิสัย จำกัด31 ธ.ค. 25612,668140,739,234.63137,010,232.86
76สตท. 5ขอนแก่น16120สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังคูณพัฒนา จำกัด31 พ.ค. 25612,644132,937,672.6050,880,193.57
77สตท. 9พัทลุง13951สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเลียบ จำกัด30 ก.ย. 25612,604272,432,796.03157,400,288.07
78สตท. 6นครสวรรค์18318สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพุทธนิมิต จำกัด31 ต.ค. 25602,59217,176,812.4513,359,858.76
79สตท. 7เชียงใหม่7702สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสะเมิงเหนือ จำกัด31 ธ.ค. 25602,568144,483,338.41167,614,149.00
80สตท. 7เชียงราย19536สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองบัว - แม่ขะจาน จำกัด31 ธ.ค. 25602,51448,508,023.7554,265,576.00
81สตท. 1อุทัยธานี10151สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยขานาง-ทุ่งนา จำกัด31 ธ.ค. 25602,503112,345,132.0089,874,836.60
82สตท. 3มหาสารคาม16171สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนงัว จำกัด31 ธ.ค. 25602,48620,329,141.729,842,663.14
83สตท. 10เพชรบุรี17315สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองหญ้าปล้อง จำกัด31 ธ.ค. 25602,44451,027,703.0223,253,255.90
84สตท. 3สุรินทร์4271สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตระแสง จำกัด31 ธ.ค. 25612,43584,248,352.7663,795,422.00
85สตท. 5หนองคาย5420สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพนสว่าง จำกัด31 ธ.ค. 25602,43173,494,107.3565,045,435.85
86สตท. 3มหาสารคาม6408สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองแวงบกไผ่ล้อม จำกัด31 ม.ค. 25612,41570,168,851.2934,689,343.80
87สตท. 9สงขลา16680สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านป่าชิง จำกัด30 ก.ย. 25612,403325,387,865.96194,272,369.73
88สตท. 9สงขลา3928สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสายสัมพันธ์ระไมล์ จำกัด31 ธ.ค. 25602,392183,575,155.87108,271,521.55
89สตท. 6นครสวรรค์8640สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนมหาโพธิ จำกัด31 ธ.ค. 25612,380136,667,074.7448,472,338.05
90สตท. 5ขอนแก่น12590สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอหนองสองห้อง จำกัด30 มิ.ย. 25612,375232,532,384.58154,472,640.37
91สตท. 7เชียงใหม่8373สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานนากอล์ฟ จำกัด31 ต.ค. 25602,37452,743,904.0729,261,968.09
92สตท. 4ร้อยเอ็ด10581สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อนพัฒนาร้อยเอ็ด จำกัด31 ธ.ค. 25592,3579,778,864.695,190,505.93
93สตท. 6นครสวรรค์17967สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตาคลี จำกัด31 ต.ค. 25602,31219,831,957.8214,031,331.21
94สตท. 7น่าน17585สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนออมใจพัฒนา จำกัด31 ธ.ค. 25602,27077,121,479.1828,189,490.68
95สตท. 10เพชรบุรี16674สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จำกัด31 ธ.ค. 25602,26652,662,971.4924,263,104.79
96สตท. 10เพชรบุรี13857สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยท่าช้าง จำกัด30 ก.ย. 25612,257151,931,022.3783,455,959.00
97สตท. 8สุราษฎร์ธานี12652สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านนาเจริญ จำกัด31 ธ.ค. 25612,253119,939,902.4298,769,103.00
98สตท. 10เพชรบุรี14472สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดกุ่มสามัคคี จำกัด31 ธ.ค. 25612,222244,974,268.93144,308,446.45
99สตท. 10ประจวบคีรีขันธ์8696สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อพป.บ้านมะเดื่อทอง จำกัด30 ก.ย. 25612,212139,332,137.16110,163,703.75
100สตท. 10ราชบุรี5652สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนด่านทับตะโก จำกัด31 ธ.ค. 25602,20440,849,425.9419,004,831.00