ค้นหาข้อมูล
สหกรณ์
ผู้สอบ

รายงานจำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561


ลำดับ
สตท.
เกษตร
ประมง
นิคม
ร้านค้า
บริการ
ออมทรัพย์
เครดิตยูเนี่ยน
รวม
กลุ่มเกษตรกร
1 สตท. 1 356 10 18 29 193 199 39 844 583
2 สตท. 2 248 27 14 26 197 257 70 839 247
3 สตท. 3 535 6 5 11 51 57 50 715 565
4 สตท. 4 538 8 5 4 66 62 65 748 685
5 สตท. 5 694 4 2 21 93 95 58 967 654
6 สตท. 6 532 2 18 14 100 99 27 792 678
7 สตท. 7 424 3 9 13 80 73 112 714 546
8 สตท. 8 408 16 16 19 91 76 45 671 361
9 สตท. 9 496 12 3 20 92 85 25 733 164
10 สตท. 10 187 18 6 53 312 460 125 1161 220
รวมทั้งสิ้น
4,418 106 96 210 1,275 1,463 616 8,184 4,703
จำนวนสหกรณ์
1 สหกรณ์การเกษตร (4,418)
2 สหกรณ์ประมง (106)
3 สหกรณ์นิคม (96)
4 สหกรณ์ร้านค้า (210)
5 สหกรณ์บริการ (1,275)
6 สหกรณ์ออมทรัพย์ (1,463)
7 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (616)
8 กลุ่มเกษตรกร (4,704)
 
จำนวนสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ประมง
สหกรณ์นิคม
สหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์บริการ
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
กลุ่มเกษตรกร
 

Copyright©2004 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center)
0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108