ค้นหาข้อมูล
สหกรณ์
ผู้สอบ

รายงานจำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561


ลำดับ
สตท.
เกษตร
ประมง
นิคม
ร้านค้า
บริการ
ออมทรัพย์
เครดิตยูเนี่ยน
รวม
กลุ่มเกษตรกร
1 สตท. 1 352 10 18 28 193 199 39 839 583
2 สตท. 2 248 28 14 25 196 259 69 839 243
3 สตท. 3 533 6 3 11 51 57 50 711 566
4 สตท. 4 536 9 5 4 64 62 65 745 683
5 สตท. 5 693 4 2 21 93 95 58 966 653
6 สตท. 6 531 2 18 14 101 99 27 792 675
7 สตท. 7 426 3 9 12 79 73 112 714 546
8 สตท. 8 407 16 16 19 92 76 46 672 358
9 สตท. 9 497 12 3 19 94 85 25 735 162
10 สตท. 10 188 18 6 54 316 461 125 1168 218
รวมทั้งสิ้น
4,411 108 94 207 1,279 1,466 616 8,181 4,687
จำนวนสหกรณ์
1 สหกรณ์การเกษตร (4,411)
2 สหกรณ์ประมง (108)
3 สหกรณ์นิคม (94)
4 สหกรณ์ร้านค้า (207)
5 สหกรณ์บริการ (1,279)
6 สหกรณ์ออมทรัพย์ (1,466)
7 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (616)
8 กลุ่มเกษตรกร (4,687)
 
จำนวนสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ประมง
สหกรณ์นิคม
สหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์บริการ
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
กลุ่มเกษตรกร
 

Copyright©2004 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center)
0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108